Số/Kí hiệu Hợp đồng số 02/2019/BHXHTNDIBDTND
Trích dẫn Hợp đồng dịch vụ chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp và quản lý đối tượng hưởng hàng tháng qua hệ thống Bưu điện
Ngày ban hành 15-07-2019
File gắn kèm
Hợp đồng chi trả qua Bưu điện 2019.pdf
Phu_luc_HD_1.pdf
Phu_luc_HD_2.pdf
Phu_luc_HD_3.pdf