Mức đóng BHXH tự nguyện

Mức đóng BHXH tự nguyện

Mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng tỷ lệ % đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định nhân với mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.

Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội:
- Từ tháng 1/2008 đến 12/2009 bằng 16%.
- Từ tháng 1/2010 đến 12/2011 bằng 18%.
- Từ tháng 1/2012 đến 12/2013 bằng 20%.
- Từ tháng 1/2014 trở đi bằng 22%.

Mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung, được xác định bằng công thức:
Mức thu nhập tháng = Lmin + m x 50.000(đồng/tháng)
Trong đó:
Lmin là mức lương tổi thiểu chung.
m: là mức người tham gia BHXH tự nguyện được lựa chọn để đăng ký đóng bảo hiểm xã hội là số nguyên lớn hơn hoặc bằng 0 (Ví dụ: 0, 1, 2, 3,…)

Ví dụ: tại thời điểm Tháng 6/2011 lương tối thiểu chung là 830.000 đồng.
Người tham gia muốn đóng ở mức 3 thì số tiền phải đóng tương ứng sẽ là:
(830.000 + 3 x 50.000)x 18%=176.400 đồng/tháng

Mức thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá sinh hoạt của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tại thời điểm được hưởng lương hàng tháng, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp tử tuất một lần

Các Tin khác


Tổng lượt truy cập: 372143

Lượt trong ngày: 1156