Đảng uỷ Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Đảng khóa XII

Vừa qua Đảng uỷ Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, lao động hợp đồng cơ quan Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên, viên chức, lao động hợp đồng được quán triệt Nghị quyết chuyên đề của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội"; trong đó nhấn mạnh những mục tiêu, nội dung cải cách, các nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo: Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.” và “thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân”.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đồng chí Trần Văn Dũng, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh yêu cầu các đồng chí Bí thư Chi bộ quán triệt đảng viên viết bài thu hoạch những nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Yêu cầu cán bộ, đảng viên, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan vận dụng các nội dung đã được học tập vào thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của ngành; gương mẫu, phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ với công việc được giao, phục vụ tốt hơn nữa quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh./.

Các Tin khác