BHXH tỉnh Nam Định tích cực cải cách hành chính, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH-BHYT

BHXH tỉnh Nam Định tích cực cải cách hành chính,  đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH-BHYT

Năm 2018 thực hiện các văn bản chỉ đạo của BHXH Việt Nam, công tác triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN của BHXH tỉnh Nam Định đã có nhiều chuyển biến tích cực như: Rà soát, giảm các thủ tục hành chính (TTHC) không còn phù hợp theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam; Rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục nộp BHXH, BHYT, BHTN nhằm tạo thuận lợi cho DN và người lao động, áp dụng công nghệ thông tin, kết nối mạng giữa các cơ quan BHXH với các doanh nghiệp trong việc tham gia BHXH-BHYT; Tạo lập cơ sở dữ liệu BHXH tập trung của toàn tỉnh kết nối với cơ sở dữ liệu của BHXH Việt Nam.

Các DN luôn chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, thực hiện đúng các quy trình thủ tục của BHXH Việt Nam. Đồng thời, các DN tại Nam Định đặc biệt là các doanh nghiệp FDI có đội ngũ làm công tác BHXH chuyên nghiệp nên các TTHC về BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện chính xác và hiệu quả, đặc biệt là nghiệp vụ về lập thủ tục hồ sơ hưởng BHXH...Năm 2018 giao dịch điện tử được đẩy mạnh với trên 90% số DN lớn thực hiện. Văn hóa ứng xử và phong cách phục vụ của cán bộ, viên chức ngành BHXH đã chuyển biến tích cực. Nhiều DN của Nam Định đánh giá về tác động của cải cách TTHC của ngành BHXH: có nhiều ý kiến đánh giá thuận lợi hơn về BHXH; BHYT so với những năm về trước. Tỷ lệ người lao động tham gia BHXH, người dân tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh tăng điều đó chứng tỏ nhận thức của người lao động, người dân, sự hài lòng đối với chính sách BHXH, BHYT ngày càng tăng. Cụ thể: Đến 30/11/2018 số người tham gia BHYT đạt 1.539.467 người, đạt độ bao phủ 83,07% dân số toàn tỉnh, ước đến 31/12/2018 đạt độ bao phủ 85,5% dân số.

Năm 2018, BHXH tỉnh Nam Định có rất nhiều nỗ lực, cố gắng, luôn bám sát chương trình, kế hoạch công tác và điều hành của BHXH Việt Nam, sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan trên địa bàn tỉnh, từ đó triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Vì vậy, mặc dù đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn những khó khăn, thách thức tác động nhất định đến việc thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh nhưng năm 2018, BHXH tỉnh Nam Định dự kiến hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch BHXH Việt Nam giao, trong đó: Tổng số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN dự kiến đến hết 31/12/2018 đạt tỷ lệ 102% kế hoạch được giao. Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Nam Định luôn coi công tác cải cách thủ tục hành chính(TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong các hoạt động nghiệp vụ của Ngành, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí nâng cao chất lượng phục vụ, hạn chế phiền hà cho các tổ chức, cá nhân trong khi tham gia và thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị, trách nhiệm của các phòng nghiệp vụ trong công tác quản lý hướng dẫn việc triển khai thực hiện Cải cách hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp tục được trang bị cơ sở vật chất khá đầy đủ và hiện đại; có đầy đủ các loại sổ theo dõi, quản lý hồ sơ tiếp nhận và giải quyết theo quy định. Tại nơi tiếp nhận và trả hồ sơ đều niêm yết công khai các quy trình, thủ tục hành chính, thời gian giải quyết, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính, chuẩn hóa các loại biểu mẫu, tạo điều kiện cho người dân, đơn vị SDLĐ đến làm việc đúng quy định. Đồng thời BHXH tỉnh cũng quán triệt kịp thời tới cán bộ công chức viên chức tài liệu ban hành mới về cải cách hành chính. Tại bộ phận tiếp công dân có hòm thư góp ý, tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến của cán bộ viên chức, người dân và đơn vị SDLĐ để chấn chỉnh kịp thời những hạn chế thiếu xót. Bổ sung và cập nhật hệ thống ISO trong cải cách hành chính tại các đơn vị từng bước đáp ứng yêu cầu CCHC.

Nam Định là một tỉnh có đối tượng hưởng chính sách BHXH, BHYT đa dạng. Toàn tỉnh hiện nay có 229 xã, phường, thị trấn thuộc 10 huyện, thành phố với dân số gần 2 triệu người. Trong các thời kỳ kháng chiến cũng như trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, Nam Định là tỉnh có nhiều đóng góp cả về sức người, sức của cho đất nước; Các đối tượng tham gia và thụ hưởng chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đông so với các tỉnh thành trong cả nước. Chính vì vậy, quá trình thực hiện nhiệm vụ có nhiều thuận lợi song cũng không ít khó khăn: Về thuận lợi: Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, Bảo hiểm xã hội tỉnh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; Sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên, kịp thời của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Sự quan tâm phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả quả các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đồng đều, được đào tạo cơ bản cùng với tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, thống nhất, ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, luôn khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực trong việc ổn định và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên trong triển khai nhiệm vụ còn không ít khó khăn: Đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhiều, ảnh hưởng của thiên tai, giá cả… làm cho việc sản xuất, và đời sống của nhân dân gặp nhiều bất lợi. Khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh phần lớn có quy mô nhỏ, thu nhập của người lao động thấp nên công tác chỉ đạo, điều hành và việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội gặp nhiều khó khăn.

Xác định được vai trò quan trọng của công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ. Ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh đã nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 19/2017-CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; Kế hoạch số 519/KH-BHXH ngày 22/2/2017 của BHXH Việt Nam Kế hoạch thực hiện Nghị định 166/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính Phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN đã đạt được những kết quả khả quan, cụ thể là tập trung xây dựng và kết nối thông suốt dữ liệu trong toàn ngành, đảm bảo công khai minh bạch, chỉ đạo quyết liệt các phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện nghiêm túc thực hiện công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người lao động tham gia và hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định, là nhiệm vụ quan trọng được thực hiện xuyên suốt thông qua thực hiện nghiêm quy định của BHXH Việt Nam.

Trên cơ sở rà soát, đánh giá các TTHC, không ban hành thêm các thủ tục, hồ sơ, giấy tờ, ngoài quy định. Thực Quyết định số 595/QĐ-BHXH BHXH tỉnh đã thực niêm yết công khai các quy trình, biểu mẫu thủ tục hồ sơ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN tại bộ phận một cửa tỉnh huyện; công khai trên trang thông tin điện tử của ngành BHXH để các cơ quan tổ chức, cá nhân biết và thực hiện. Thường xuyên cập nhật các nội dung về chính sách BHXH, BHYT trên trang thông tin điện tử BHXH tỉnh để phục vụ người dân và các doanh nghiệp, các nội dung liên quan đến cái cách TTHC về BHXH, BHYT được đăng tải kịp thời khi có thay đổi. Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2008 về lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, đáp ứng nhu cầu giảm tối đa thời gian, chi phí cho đơn vị trong việc tham gia BHXH, BHYT góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Để tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, tổ chức, các cá nhân khi giao dịch với cơ quan BHXH. Hiện nay BHXH tỉnh tiếp nhận và trả kết quả TTHC bằng 03 hình thức: trực tiếp tại bộ phận 1 cửa, qua dịch vụ bưu chính công ích, qua giao dịch điện tử. Với việc đa dạng hoá các phương thức giao dịch đã giúp tạo thuận lợi cho các cơ quan đơn vị, người lao động và người dân trong việc giao dịch và thụ hưởng chế độ. Ngoài ra BHXH tỉnh đã thiết lập hệ thống đường dây nóng hỗ trợ tư vấn, giải đáp các thắc mắc liên quan đến BHXH, BHYT. Đồng thời công tác kiểm tra, thực thi công vụ tại văn phòng BHXH tỉnh và BHXH các huyện, được tăng cường nhằm nâng cao trách nhiệm của cán bộ viên chức trong tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC.

Xác định một trong những yếu tố quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính là việc ứng dụng và đẩy mạnh công nghệ thông tin, tin học hoá các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, BHXH tỉnh đã chú trọng đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, thiết bị công nghệ thông tin và áp dụng các phần mềm chuyên ngành. Thực hiện quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN tại Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ, bên cạnh với phối hợp với các đơn vị cung cấp phần mềm bám sát, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động chưa thực hiện giao dịch điện tử, đầu tư trang thiết bị, cài đặt phần mềm để thực hiện. Một trong những bước đi đột phá trong công tác cải cách TTHC là việc tin học hoá trong quản lý khám, chữa bệnh, giám định và thanh toán BHYT. Toàn tỉnh có 100% cơ sở KCB thực hiện kết nối liên thông dữ liệu lên hệ thống thông tin giám định BHYT, Nhờ việc sử dụng hệ thống thông tin giám định BHYT, các chi phí ngoài quy định được phát hiện và xử lý, tình trạng trục lợi quỹ sẽ được ngăn chặn kịp thời, người bệnh giảm thời gian chờ đợi khám bệnh, thanh toán viện phí. Ngoài ra người bệnh còn được cung cấp đầy đủ thông tin về chi phí được quỹ BHYT chi trả, tham gia giám sát quyền lợi được hưởng, đây cũng là một phương pháp tuyên truyền thiết thực đến người dân quyền lợi khi tham gia BHYT. Bên cạnh đó triển khai hệ thống phần mềm quản lý văn bản nhằm hiện đại hoá quy trình quản lý, điều hành trong toàn hệ thống BHXH tỉnh. Mọi thao tác liên quan đến văn bản đều được xử lý trên mạng, không còn qua phương pháp truyền thống như trước đây. Vì vậy cơ quan BHXH không chỉ tiết kiệm được nhân lực, chi phí văn phòng phẩm mà thời gian xử lý công việc nhanh hơn, cán bộ, công chức, viên chức chủ động trong công việc. Thông qua phần mềm, công việc của từng phòng, đơn vị, từng cá nhân được theo dõi chặt chẽ cả về quy trình xử lý và kết quả, từ đó tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ. Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành ngoài việc giúp lãnh đạo chỉ đạo được kịp thời công việc, làm thay đổi phong cách làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức còn là thước đo về sự nhiệt tình, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Thực hiện Luật BHXH số 58/2014/QH13, BHXH Việt Nam đã ban hành công văn số 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động. Theo đó, BHXH tỉnh đã ban hành công văn số 1424/BHXH ngày 18/11/2016 hướng dẫn cụ thể kế hoạch và quy trình thực hiệncông tác rà soát, bàn giao sổ BHXH trong toàn ngành và từng đơn vị SDLĐ và NLĐ, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo, các tổ thẩm định và nhập liệu, rà soát, bàn giao sổ BHXH cho NLĐ nhằm đảm bảo việc kiểm tra, rà soát thông tin trên sổ chính xác, đúng tiến độ, mục tiêu đề ra trong năm 2018 đạt tỷ lệ 100% việc rà soát, bàn giao sổ BHXH cho NLĐ.

Trong xu hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước, thời gian tới nhu cầu của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến thủ tục hành chính ngày càng tăng, vì vậy để khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho cán bộ, nhân dân, BHXH tỉnh Nam Định tiếp tục củng cố kiện toàn, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận một cửa tại BHXH huyện. Rà soát, nghiên cứu những thủ tục không thực sự cần thiết, đề nghị cấp trên và các cơ quan có thẩm quyền thay đổi cho phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đồng thời vẫn đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật và yêu cầu công tác nghiệp vụ của ngành. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao tinh thần thái độ, ý thức phục vụ cán bộ cụng chức. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, tồn tại nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính; Tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của ngành theo đúng chỉ đạo của BHXH Việt Nam. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin truyền thông chính sách BHXH-BHYT; tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ngành, cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT theo hướng chuyên nghiệp hóa cả về nội dung và phương thức tiếp cận người tham gia,… nhằm giúp người dân, DN hiểu được quyền, nghĩa vụ về BHXH, BHYT và tự giác tham gia. Tiếp tục rà soát, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng, ý thức phục vụ và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức nhằm thực hiện có hiệu quả nhất các nhiệm vụ được giao.

TVD- BHXH tỉnh Nam Định

Các Tin khác
- Hội liên hiệp phụ nữ huyện Nghĩa Hưng sáng tạo, đổi mới cách làm Tăng tốc đạt chỉ tiêu giao về BHYT 19/12
- BHXH tỉnh phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ huyện Nghĩa Hưng tăng cường truyền thông về chính sách BHYT 19/12
- Tập huấn hoàn thiện và cập nhật dữ liệu thành viên hộ gia đình tham gia BHYT và phát triển BHXH tự nguyện 07/12
- Đoàn Giám sát của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Nam Định làm việc tại BHXH tỉnh Nam Định 07/12
- Điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu 14/11
- NLĐ nên cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn nhận BHXH một lần 14/11
- Quyền lợi của người tham gia BHYT liên tục được mở rộng 14/11
- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP: Mở rộng quyền lợi cho người tham gia BHYT 14/11
- BHYT chi trả tiền tỷ cho nhiều bệnh nhân bệnh hiểm nghèo 14/11
- Bảo đảm quyền lợi người tham gia BHYT luôn là mục tiêu tối thượng 13/11
- Đảm bảo chi trả đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHXH 13/11
- Đảng uỷ Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Đảng khóa XII 24/08
- BHXH tỉnh Nam Định: Tập huấn sử dụng chữ ký số, an toàn bảo mật thông tin. 24/08
- Tăng cường đào tạo đại lý thu BHXH-BHYT 24/08
- Chương trình "Chuyến xe buýt kỳ thú" về Thành phố Nam Định 02/07


Tổng lượt truy cập: 857792

Lượt trong ngày: 139