Đảng uỷ Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Đảng khóa XII
Đối tượng được hưởng bảo hiểm xã hội một lần
BHXH tỉnh tổ chức hội nghị phối hợp thực hiện chính sách BHYT tại địa phương