Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Nam Định

Thứ Năm ngày 08/12/2016
Tin mới nhất
Xem tất cả »

Chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm Y tế (BHYT) là hai chính sách xã hội quan trọng, đóng vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của Đảng và nhà nước ta. Chính sách BHXH được Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm ban hành, thực hiện ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công và thường xuyên bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp yêu cầu thực tiễn đất nước; đảm bảo cuộc sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tạo thành sức mạnh toàn dân, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới: hoà bình, thống nhất, độc lập và vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Loading the player...